englishHorizontal LineGàidhlig
Facebook  Twitter  Soundcloud  Flickr  YouTube
Banner Image - Outdoor Activities

Fàilte

Tha Fèis a toirt cothrom do dh'òigridh agus do dh'inmhich tighinn còmhla a dheanamh luaidh agus a dh'fhaighinn eòlas air ealain Gàidhlig agus Gàidhealach - òrain, dannsa agus ceòl dualchasach air iomadh inneal-ciuil. Troimh na Fèisean tha sinn an dòchas gum bith òrain, dannsa agus ceòl a bhuinneas do Ghàidhlig na h-Albainn an tairgse agus na dhibhearsin dhan a huile neach.

Events and Classes
Want to learn a new instrument or keen to improve your playing? Come and join us for our bi-annual fèisean and weekly classes!
Cèilidh Trail 2018
The Cèilidh Trail is the perfect summer job for young people after a career in traditional music. Find out more!
News
Creative Scotland Fisean nan Gidheal Stirling Council Falkirk Council
Clackmannanshire Council Bord Na Gidhlig Highlands and Islands Enterprise Loch Lomond and Trossachs National Park Tollbooth Stirling
email | Fèis Fhoirt, 11, Drummond Place, Gargunnock, Stirling, FK8 3BZ
Website by Paul and Charlotte Murray | Photos by Louise Bichan